6/11/2014

Educadors de carrer a la Mina, el repte de seguir innovant.

El Servei d’Educadors de carrer de Sant Adrià sorgeix de la preocupació dels Serveis Socials per l’elevat abandonament escolar del barri de la Mina en l’etapa adolescent (13 – 17 anys). Aquesta preocupació, compartida per la Fundació IReS, posa en marxa l’any 2013 el Servei d’Educadors de carrer amb l’objectiu de fer seguiment als joves de la Mina.

El passat 23 d’octubre, l’Ajuntament de Sant Adrià i la Fundació IReS van presentar al Congrés de Serveis Socials un projecte d’avaluació de l’impacte del Servei.

Els educadors de carrer de la Fundació IReS es troben amb diferents perfils de joves que tenen com a element comú l’abandonament escolar, la manca de motivació per la formació i la desconnexió de la xarxa de serveis socials i comunitaris. Els educadors de carrer busquen una connexió diferent amb els joves, donant-los una atenció individualitzada a casa, treball en grup i treball comunitari. L’element diferenciador del treball dels educadors de carrer és la finalitat d’aquest acompanyament socioeducatiu, l’objectiu és l’empoderament dels joves. Empoderar els joves perquè construeixin el seu projecte de futur, el seu benestar personal, tant emocional com físic, la seva sociabilitat amb el grup i amb la seva família.

En aquest sentit, l’avaluació de l’impacte del Servei és un instrument clau per poder conèixer el resultat final del treball que realitzem dia rere dia. És de destacar, que el projecte d’avaluació és un treball continuo d’instrumentalització per part de l’equip sobre la realitat dels joves atesos al Servei en la mina. Treballem amb indicadors tradicionals com el nombre de joves que participen, nombre de seguiments individuals en marxa, etc., però també s’introdueix un nou sistema d’avaluació d’impacte en el nivell de protecció dels joves: s’ha dissenyat una escala de protecció que recull criteris de vulnerabilitat i protecció respecte a 4 àrees: salut, relacional – social, emocional i formatiu-laboral. D’aquesta manera, es disposa d’una eina que permet analitzar directament el grau d’empoderament dels joves amb els quals es fa un treball individualitzat i als quals se’ls avalua individualment cada gener, junt i desembre de cada any natural d’acord amb els criteris establerts i validats per l’equip.

La presentació del projecte d’avaluació va córrer a anar de la supervisora del projecte, Nuria Fabra, que va estar acompanyada per l’equip del projecte de la Fundació IReS: Edmundo Dos Santos, Lara Fortuny i Jessica Terrones.

 

Tags