13/07/2014

Servei d’Atenció Social als Jutjats de Menorca: 12 anys d’evolució

Des del Servei d’Atenció Social als Jutjats de Menorca de la Fundació IReS, finançat pel Consell de Menorca i el Govern Balear, s’ha dut a terme una exhaustiva recollida de dades des de l’any 2001 fins al 2013 que ha permès l’anàlisi del funcionament del servei i també ha ajudat a conèixer millor la societat menorquina. La informació extreta ens ofereix una interessant visió tant a nivell individual com a nivell social, col·lectiu i institucional, del servei, i ens permet prendre mesures per millorar el servei i construir nous camins per a les persones més vulnerables.

El Servei d’Atenció Social als Jutjats treballa amb la persona que pateix un problema judicial, ocupant una posició privilegiada en la detecció i atenció, molt sovint, per primera vegada, d’una gran quantitat de problemàtiques socials (drogodependència, violència familiar i de gènere, conflictes veïnals, salut mental o marginació). Aquestes problemàtiques socials han de ser tractades des de les dues dimensions: la judicial i la social, ja que, tot i tenir conseqüències judicials, requereixen també d’un apropament social.

L’any 2001 s’implanta aquest servei a Menorca i 12 anys després, la informació recollida ens permet identificar alguns dels següents canvis socials produïts:

–          Canal d’accés al Servei: en una primera etapa l’estructura judicial és el principal canal d’accés al servei. però a partir de 2008 augmenta la tendència i al 2013 gairebé s’igualen. Destacar també una tendència a l’alça en les persones que s’han adreçat al SASJ per iniciativa pròpia des de 2008.

–          Víctimes i agressors de violència de gènere: Augment significatiu en l’atenció de víctimes i agressors que han acudit al Servei, així com, s’observa un increment del nombre de denúncies a partir de 2009, doblant-se el  nombre de situacions en les que havent-se produït maltractaments aquests van ser denunciats.

–          Atenció per edat:Els grups d’edats més joves són els que més descendeixen, així, cada vegada s’atenen a menys persones entre 35 i 18 anys. Succeeix el contrari amb les persones d’edat més avançada amb les que s’intervé amb major nombre.

–          Atenció per sexes: en els inicis del servei l’amplia majoria de persones ateses eren homes però cada any ha anat augmentant el nombre de dones ateses fins fer desaparèixer aquesta diferència i deixant entre veure una tendència a igualar-se. Així, durant 2001-2002 els homes suposaven el 90.5% del total de persones ateses, mentre que el 2013 constituïa el 65.3%.

–          Nivell d’estudis: La majoria de persones ateses compten amb estudis primaris o graduat escolar. Són menys els casos d’analfabetisme tot i que es detecten més persones que manifesten no tenir cap tipus d’estudis finalitzats.

–          Primer delicte: a partir de l’any 2009 s’observa un augment en el nombre  de persones que cometen un delicte per primera vegada.

–          Situació Laboral: s’inverteix clarament la situació laboral de les persones ateses al Servei tenint en compte que entre 2003 i 2008 la majoria es trobaven en actiu, és a partir de 2009 que la majoria passen a situacions d’atur.

–          Ingressos econòmics: Es detecta una tendència a augmentar el nombre de subsidis com a font principal d’ingressos, també però, amb menor grau, el nombre de pensions.

–          Drogodependències:En totes les avaluacions anuals des de 2004, quan es comença a recollir aquesta característica, s’ha reflectit que més del 50% de les persones ateses al SASJ han presentat alguna drogodependència. La gran majoria d’aquestes persones ha realitzat en algun moment de la seva vida un tractament per superar aquesta addicció. Tot i així, durant 2012 i 2013  el nombre de persones ateses que presentaven dependència d’alguna substància addictiva ha estat dels més inferiors dels darrers 10 anys.

Les dades recollides permeten establir una evident relació entre els canvis que el Servei ha experimentat i els canvis socials, polítics i econòmics que marquen els últims 12 anys.

D’altra banda, val a dir que malgrat que el Servei s’ha consolidat  dins la xarxa de recursos comunitaris que va fer augmentar les derivacions de casos amb problemàtica judicial per part del serveis sociosanitaris, passant a ser un canal d’accés al Servei tan important com el judicial, malgrat això, degut a les diferents retallades que el servei a sofert, el número d’intervencions s’ha reduït: es mantenen el número de casos que necessiten atenció però es redueixen el número d’intervencions, una conseqüència més del context de greu crisis econòmica que des de 2008 afecte el nostre entorn pròxim i llunyà.

S’observa que aquelles intervencions més realitzades són les que impliquen  tractament psicosocial, representen sovint el 40-50% del total. En segon lloc les demandes principals són d’informació i assessorament, que sempre es produeixen més que les demandes d’ajuda en tràmits i gestions.

Per més informació sobre l’informe, contacta amb nosaltres. 

Tags