Com treballem

La Fundació IReS, conscient del compromís que contrau amb la societat i els seus públics (finançadors, persones ateses, socis, donants, treballadors, proveïdors,…), ha establert un sistema de gestió responsable que permet garantir que tots els serveis que presta compleixen els objectius fixats i les necessitats dels seus públics i de la societat en general.

QUALITAT

Treballem amb un sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001:2008, orientat a fer competitiva i duradera la nostra tasca i enfortir la nostra institució i les relacions que establim. Fem competitiva la nostra institució amb un sistema que ens permet analitzar, revisar i enfortir la institució, a la vegada que garantitzar la màxima eficàcia dels serveis que oferim.

S.P.G certifica anualment el compliment de la norma:

CERTIFICAT ISO SPG 2018

TRANSPARÈNCIA

El Patronat de la Fundació IReS va aprovar al 2011 les polítiques de transparència i bon govern de l'entitat.

Dades econòmiques.

Polítiques de transparència i bon govern

Informe d’auditoria i comptes anuals 2011

Informe d’auditoria i comptes anuals 2012

Informe d’auditoria i comptes anuals 2013

Informe d’auditoria i comptes anuals 2014

Informe d’auditoria i comptes anuals 2015

Polítiques de transparència i bon govern 2018

IGUALTAT

El compromís de la direcció d’aplicar criteris ètics i de responsabilitat social es materialitza en el Pla d'Igualtat de l'entitat al que es destinen els recursos materials i humans necessaris per a la seva implementació, manteniment i millora.

El Pla d'Igualtat vetlla per la integració de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’entitat com a principi bàsic i transversal, afecta a tots els departaments i categories salarials i adopta un objectiu clau en la política de recursos humans de la Fundació.

Plan de igualdad (cat)

TREBALLEM EN XARXA

Des dels seus orígens i fins a l’actualitat, treballem en xarxa amb la visió de compartir objectius i unir capacitats i esforços per actuar conjuntament en el tercer sector social.

- Conferència Europea de la Probation (CEP). Membres fundadors.
- Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i a l'Adolescència – FEDAIA.
- Federació d’Entitats de Pisos Assistits (FEPA).
- Federació Catalana de Voluntariat Social.
- Entitats Homologades per a la gestió de la Renda Mínima d'Inserció de Catalunya.
- Entitats Catalanes per l’Acció Social (ECAS). 
- La Confederació, patronal del Tercer Sector Social de Catalunya. A través d'ECAS.
- Taula del Tercer Sector Social. A través d'ECAS.
- Congrés de les Associacions de Barcelona. A través d'ECAS.
- Consell Municipal de Benestar Social.
- Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
- Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de les Illes Balears.
- Taula de Participació Social de Departament de Justícia.
- Consell de dones de la ciutat de Barcelona.
- Aliança Mundial Menengage.
- Associació Espanyola de Fundraising.

TREBALL COL·LABORATIU

Fundació Intermedia. Membres fundadors juntament amb Fundació SURT i Fundació SUARA.
- UTE Font de la Pòlvora
- ECODES, Ecología y Desarrollo