20/03/2015

“Més Lluny” Balears: nous canvis i reptes

L’any 2000 la Fundació IReS posa en marxa a Manacor un projecte d’inserció laboral adreçat a persones perceptores o amb perfil de percebre la Renda Mínima d’Inserció. Des de llavors i de forma continuada fins a l’actualitat s’han seguit duent a terme projectes emmarcats dins el programa de la Renda Mínima d’Inserció de Balears. La formació donada va des de l’aprenentatge de l’ofici de cambrera d’habitacions, serveis generals bàsics, pintura i actualment i des de fa uns anys formació com ajudant de restaurant i bar.

Durant aquests 15 anys de funcionament, el servei ha passat per diferents etapes marcades sobretot pels plecs de condicions establertes pels clients i per la competitivitat positiva amb altres entitats a l’hora de concursar per una licitació. L’esperit de l’equip de millorar i de voler continuar treballant per a persones amb risc d’exclusió social i per a la seva inserció laboral ens ha conduït a establir en l’actual Programa “Més Lluny”, servei formatiu en tasques d’auxiliars de restauració i d’inserció social i prelaboral per a majors de 25 anys, perceptors o beneficiaris de la RMI, el següent objectiu general:

“Proporcionar i reforçar les competències que permetin el desenvolupament i millora d’un projecte de vida personal, social i professional satisfactori mitjançant activitats formatives modulades i de suport al col·lectiu perceptor de la Renda Mínima d’Inserció, a través del perfil professional d’auxiliar de restauració en tasques d’ajudant de restaurant i bar, auxiliar de cuina i pastisseria, i mòduls transversals, al llarg del període 2015-2016.”

Destaquem la darrera licitació del servei amb el Consell de Mallorca per a dos anys, fet que ens permet  consolidar i establir aspectes a millorar del projecte sobretot per dos trets fonamentals. Per un costat, perquè s’ofereix un nou perfil professional oferint assignatures incloses en el catàleg de qualificacions professionals, i d’altra banda, perquè el servei pretén donar cobertura a dos perfils: itineraris per usuaris/es amb un perfil d’inserció més elevat amb situació de vulnerabilitat on la intervenció és de caràcter més laboral i, per una altra banda, itineraris per a usuaris/es en situació d’alt risc d’exclusió social pels quals es preveu una incorporació laboral més tardana.

Ambdós itineraris poden participar en accions complementàries o càpsules formatives destinades a millorar les competències transversals dels participants i accions de millora de les competències de base (alfabetització en llengua castellana). A cada un dels itineraris s’imparteix l’àrea de Motivació, així com es preveuen pràctiques no laborals en empreses del sector Hosteleria-restauració.

Des del mes de febrer que es fa intervenció amb dos itineraris i perfils diferents s’ha pogut observar la possibilitat d’establir plans més individualitzats d’atenció en funció de les característiques i dels aspectes que des del nostre i els altres serveis derivants hem pogut detectar en cada usuari. A més, hi ha la possibilitat que a mesura que l’alumnat vagi millorant les seves competències pugui canviar-se d’itinerari. Destaquem, així doncs, la posada en marxa d’atenció a dos itineraris diferents un dels aspectes positius des del nostre servei.

Tags