Acció social

Oferim serveis i programes adreçats fonamentalment a la intervenció i atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius que viuen en situació de risc social i amb greus dificultats i mancances personals, familiars, econòmiques i socials. Ho fem a partir d’un model integral de prevenció i de reinserció amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones que atenem i del seu entorn.

 

Infància, joventut i família

Serveis propis

Taula Proinfància a la Zona costanera de Manacor


La Taula és un espai de reflexió, detecció i intervenció global a les situacions familiars més vulnerables, per oferir als infants i a les seves famílies els serveis de suport i acompanyament del Programa CaixaProinfància.

PROJECTE CLICK


El Projecte Click és un servei socioeducatiu adreçat a joves que necessiten un acompanyament temporal per tal d'identificar el seu millor recorregut formatiu, laboral i personal.

Casal en família


Oferim suport a famílies, pares i mares que tenen dificultats amb l’educació i cura dels seus fills i filles i que volen millorar la seva situació familiar.

Taula Proinfància Verneda-La Pau


La Taula és un espai de reflexió, detecció i intervenció global a les situacions familiars més vulnerables, per oferir als infants i a les seves famílies els serveis de suport i acompanyament del Programa  CaixaProinfància.

Gestors de serveis públics

TARDA JOVE

Sensibilització a nivell de la població general de l’evolució, visió social i prevenció de SIDA, promovent conductes afectiu- sexuals saludables que permetin prevenir malalties de transmissió sexual- SIDA, embarassos no desitjats, i pràctiques de risc entre els joves de 12-24 anys de la comarca del Garraf. Això ho fem a través de tallers d’afectivitat i sexualitat a Instituts de secundària del Garraf, i un servei d’atenció personalitzada els dilluns a la tarda a l’Espai Jove de Sitges.

Localitat: Garraf
Client: Ajuntament Sant Pere de Ribes, Ajuntament Sitges, Generalitat de Catalunya – Agència de salut pública

CRAE PRIM (Centre Residencial d’acció educativa)

El centre atén a 18 nois i noies d’entre 6 i 18 anys tutelats per l’administració i te cura d’ells a tots nivells (salut, educació integral, vida familiar) en un projecte residencial amb l’acompanyament d’un equip d’educadors/es que dinamitzen la vida quotidiana dels nois i vetllen pel seu desenvolupament personal.

Localitat: L’Hospitalet de Llobregat
Client: Generalitat de Catalunya. DGAIA.

Tallers d’afectivitat i sexualitat als centres de secundària de la comarca del Garraf

Sensibilització a nivell de la població general de l’evolució, visió social i prevenció de SIDA, promovent conductes afectiu- sexuals saludables que permetin prevenir malalties de transmissió sexual- SIDA, embarassos no desitjats, i pràctiques de risc entre els joves de 12-24 anys de la comarca del Garraf.

Localitat: Sant Pere de Ribes
Client: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Suport socioeducatiu a la Biblioteca del Bon Pastor

Aportar la visió de l’educació social a estratègies i actuacions que afavoreixin la integració  de infants i adolescents a l’equipament de la biblioteca ja sigui donant pautes d’actuació a l’equip de bibliotecaris  o fent intervenció directe amb els infants i joves.

Localitat: Barri del Bon Pastor (Barcelona)
Client: Consorci de biblioteques de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona

Servei d’educadors de carrer al barri de La Mina

Intervenció socioeducativa en medi obert amb joves del barri que han abandonat els estudis, per detectar interessos i necessitats formatives. Més enllà d’aquest fet concret, la intervenció educativa en medi obert es tradueix en prevenir la marginació i l’exclusió social i afavorir la integració i participació activa i crítica d’aquests joves i adolescents.

Localitat: Sant Adrià de Besòs
Client: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Servei d’adopció d’infants amb necessitats especials

Al servei d’adopcions fem l’estudi, formació i seguiment de les famílies que desitgen adoptar un infant amb necessitats especials. Som l’equip encarregat de vetllar per a que un cop s’hagi establert l’inici de l’acolliment pre-adoptiu fins a la fermesa del mateix, aquest infant estigui en un nucli familiar estable, segur i que garanteixi el seu desenvolupament físic, psíquic i emocional. El perfil dels infants als quals busquem una família són:  Nens majors de 7 anys // Grup de germans, el petit a partir de sis anys // Malaltia psíquica i/o física // Malalties cròniques, infeccioses // Síndromes genètiques, malalties minoritàries,... Som l’única entitat a tot Catalunya que treballa amb necessitats especials.

Localitat: Catalunya
Client: Institut català de l’acolliment i de l’adopció

Servei d’acolliments familiars

El servei d’acolliments familiars és l’encarregat de buscar a famílies per a infants que han estat retirats del seu nucli familiar per un motiu de desemparament (negligència, abús, maltracte,...). En principi la proposta de futur d’aquest infant és el retorn a la família d’origen sempre i quan es pugui fer un treball educatiu amb la família que asseguri la no repetició de la situació que ha desencadenat la retirada de l’infant de la seva família. L’equip que treballarà amb la família d’origen és l’EAIA ( Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència)

Localitat: Província de Barcelona
Client: Institut català de l’acolliment i de l’adopció

Contacta amb nosaltres per més informació